Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Supplerende data til heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

På hjemmesiden for Danmarks statistik www.dst.dk er der nem og overskuelig adgang til mange flere relevante data end de nedenstående.

Energiforbrug og CO2-emission
CO2-emission fra afbrænding af olie 1
0,074 kg/MJ
CO2-emission fra afbrænding af naturgas 1
0,057 kg/MJ
CO2-emission fra afbrænding af kul 1
0,102 kg/MJ
CO2-emission ved produktion af elektrisk energi på Avedøreværk 2 7
0,400 kg/kWh
Årlig CO2-absorption i en skov 2
(Dette tal vil variere meget afhængig af dyrkningsmetoder, skovens alder, træart o.a. Her er valgt et tal, som nogenlunde svarer til danske forhold)
7 tons/ha
Energiforbrug til produktion af 1 kg papir 6
61 MJ
Skovareal til papirproduktion 8
2 ton papir/ha produktionsskov
Danmarks papirforbrug år 2001 9
1,36 millioner tons
Areal til dyrkning af importeret bomuld 8
100 m2/person i Danmark
CO2-emission og arealforbrug ved produktion og distribution af frisk kylling solgt i forretning. 3
3,160 kg CO2 /kg kylling
Arealforbrug  5 m2/år
CO2-emission og arealforbrug ved produktion og distribution af frossen kylling solgt i forretning. 3
3,650 kg CO2 /kg kylling
Arealforbrug  5 m2/år
CO2-emission og arealforbrug ved produktion og distribution af skinke og svinekam solgt i forretning. 3
2,950 kg CO2/kg kød
Arealforbrug  8 m2/år
CO2-emission og arealforbrug ved produktion og distribution af franskbrød solgt i forretning. 3
0,840 kg CO2/kg brød
Arealforbrug 0,98 m2/år
CO2-emission og arealforbrug ved produktion og distribution af sukker solgt i forretning. 3
0,960 kg CO2/kg sukker
Arealforbrug 0,45 m2/år
CO2-emission og arealforbrug ved produktion og distribution af frossen damørred solgt i forretning. 3
4,470 kg CO2/kg fisk
Arealforbrug 1,2 m2/år
Energiforbrug ved vejtransport af gods 4, 5
2.890 kJ/ton/km
Energiforbrug ved jernbanetransport af gods 4 , 5
677 kJ/ton/km
Energiforbrug ved skibstransport af gods 4, 5
423 kJ/ton/km
Energiforbrug ved lufttransport af gods 5
15.839 kJ/ton/km
Energiforbrug ved passagertransport i personbil 5
2.580 kJ/passager km
Energiforbrug ved passagertransport i bus 5
680 kJ/passager km
Energiforbrug ved passagertransport i tog 5
1.270 kJ/passager km
Energiforbrug ved passagertransport i fly 5
2.140 kJ/passager km
Areal til boligområder, sommerhuse og kolonihaver 8
380 m2/person i Danmark

Arealbenyttelse i Danmark (km2) 8

Kilde: Statistisk Årbog 2001c, der desuden anmærker, at tallene delvist er skønnede og behæftet med usikkerhed
* Import af fødevarer til Danmark svarer til et arealforbrug på 15.000 km2 i udlandet.
Eksport af fødevarer fra Danmark svarer til et arealforbrug på 26.000 km2 i Danmark.
Produktionen af fødevarer til Danmarks eget forbrug kræver derfor 16.000 km2.

 
1965
1995
Byområder, beboelse, erhverv, trafikanlæg, sommerhusområder og spredt bebyggelse
3.890
8.185
Hegn, grøfter, markveje o.lign.
1.370
ikke angivet
Dyrkede marker, gartneri og frugtplantager*
26.930
27.260
Skove og plantager inkl. landbrugsskov
4.720
4.450
Enge, moser, vade, heder, klitter, marsk o.lign
5.480
2.550
Søer og vandløb
680
650
Samlet areal
43.070
43.095

Arealforbrug til transport (m2) 8

Kildens tal er omregnet fra arealer for hele Danmarks befolkning til arealer pr. person ved benyttelse af befolkningstallet på 5,33 millioner i år 2000.
Samlet areal (privat + andet)
m2/dansker
Privates arealforbrug
m2/dansker
Vej og parkering
190
Bil
114
Jernbane
13
Kollektiv transport
14
Flyvepladser
14
Flyvepladser
8
Andet (havne og erhverv)
23
Andet
0
I alt
240
Privat transport i alt
136

Sammenhængen mellem effekt og lysmængde for elpærer 10

Det økologiske fodspor for en gennemsnits canadier (1991) 6

0,00   =  mindre end 0,005 ha
blank =  sandsynligvis ubetydelig
?      =  manglende data
Økologisk pro-duktivt land ha/person
A
Energi
B
Bebygget areal
C
Produktion af grøntsager og frugt
D
Marker
E
Græs ning
F
Skov
I alt
1 Fødevarer
1.1 vegetabilske
1.2 animalske
0,33
0,14
0,19
 
0,02
0,60
0,18
0,42
0,33
0,33
0,02
0,01?
0,01?
1,30
2 Bygninger
2.1 konstruktion
2.2 drift
0,41
0,06
0,35
0,08
0,002?
 
 
0,40
0,35
0,05
0,89
3 Transport
3.1 privat
3.2 offentlig
3.3 varetransport
0,79
0,60
0,07
0,12
0,10
 
 
 
 
0,89
4 Forbrugsgoder
4.1 emballage
4.2 tøj
4.3 møbler
4.4 bøger/blade
4.5 tobak,alkohol
4.6 personlig pleje
4.7 fritid
4.8 andet
0,52
0,10
0,11
0,06
0,06
0,06
0,03
0,10
0,00
0,01
 
0,06
0,02
0,04
0,13
0,13
0,17
0,04
0,03?
0,10
0,89
5 Tjenesteydelser
5.1 regering,forsvar
5.2 uddannelse
5.3 sundhed
5.4 social service
5.5 turisme
5.6 underholdning
5.7 bank/forsikring
5.8 andet
0,29
0,06
0,08
0,08
0,00
0,01
0,01
0,00
0,05
0,01
 
 
 
 
0,30
I alt
2,34
0,20
0,02
0,66
0,46
0,59
4,27

Noter

 1. Databog fysik kemi, F&K forlaget , 6.udgave
 2. Jørgen E. Olesen og Lars Vesterdal: Skoves og landbrugsjordes emission og binding af drivhusgasser, www.idamiljoe.dk
  Skovens rolle i implementering af Kyoto-aftalen i Danmark
  Ikke-energipolitiske tiltag. Arbejdsnotat udarbejdet af Forskningscentret for Skov og Landskab november 2002 i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen
  www.mst.dk/transport/pdf/Skovens%20rolle%20i%20implementering%20af%20Kyoto-aftalen%20i%20Danmark%20Ikke-energipolitiske%20tiltag.pdf
 3. LCA Food Database http://www.lcafood.dk/
 4. IEA/ECMT Workshop: Managing oil demand in transport www.iea.org
 5. C.C.Roberts, Liverpool John Moores University, UK: Towards integrated, environmental transport activities, 1998 www.staff.livjm.ac.uk/etmcrobe/transport/downloads/Charles%20Roberts%20-%20Malaysia-Singapore%20paper%20January%201998.pdf
 6. Mathis Wackernagel, William Rees: Our Ecological Footprint, New Society Publishers 1996 
 7. Pjecen: Energi E2 Avedøreværket. Se evt også www.e2.dk
 8. Indkomst, forbrug og miljø. Miljømæssige konsekvenser af danskernes private forbrug. NOAH's forlag 2002. www.noah.dk/forlag/inter/INFOMIver11.pdf
 9. Miljøprojekt nr.1057, 2005: Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap. www.mst.dk
 10. www.a-paere.dk